Ưu đãi đặt bàn

𝑵𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒏 𝑺𝒂𝒏𝒈𝒓𝒊𝒂: 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒙𝒖̛́ 𝒔𝒐̛̉ 𝒃𝒐̀ 𝒕𝒐́𝒕!